คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2558
ชื่อผู้สอนนายสุริยันต์   พรหมคช
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
3100-0106นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์3(4)8
3104-2207ซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้า3(4)8
3104-0003เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น2(4)4
3104-1002เครื่องวัดไฟฟ้า3(5)10


 จำนวนชั่วโมงสอน  30  ชั่วโมง  ปวช.  0  ชั่วโมง  ปวส.  30  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31040003 ------------------//
มอค.1/2
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31000106 ------------------//
สอต.2/1
//------------------ 31000106 ------------------//
สอค.2/1
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31042207 ------------------//
มอต.2/1
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------------ 31042207 ------------------//
มอต.2/2
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31041002 ------------------//
สอค.1/1
โฮมรูม
สอค.1/1
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31041002 ------------------//
สอต.1/1
สอต.1/1
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


(นายวุฒิพงษ์ สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง


ว่าที่ ร.ต.(ปิยะ ภูมิภักดิ์)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


(นายหยาด พลตรี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ