คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2559
ชื่อผู้สอนนายสุริยันต์   พรหมคช
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2100-1006งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น2(4)4
4104-2005การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า3(5)5
4104-2118อุปกรณ์การจัดการพลังงานไฟฟ้า3(5)5
3100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2(4)4
3104-1002เครื่องวัดไฟฟ้า3(5)8
 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  22  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31041002 ---------//
สอค.1/1
สอค.1/1
//--------- 31041002 ---------//
สอค.1/1,สอต.1/1
//------------- 31041002 -------------//
สอต.1/1
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 21001006 ------------------//
ชพ.2/1
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 41042118 ------------------//
ทลฟ.2/1
กิจกรรม
ทลฟ.2/1
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31000003 ------------------//
มอย.1/13
//---------------------- 41042005 ----------------------//
ทลฟ.1/1
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


    (นายวุฒิพงษ์  สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง


(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


(นายภูวดล มิ่งขวัญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ