คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2558
ชื่อผู้สอนนายสุริยันต์   พรหมคช
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
3100-0106นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์3(4)4
3104-2008การส่งและจ่ายไฟฟ้า3(3)3
3104-2208เทคโนโลยีระบบอาคาร3(4)4
2104-2115เทคนิคการจัดการพลังงาน2(2)4
3104-1002เครื่องวัดไฟฟ้า3(5)10
 จำนวนชั่วโมงสอน  25  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  21  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31000106 ------------------//
มอค.2/1
มอต.1/1
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 21042115 ---------//
ชฟ.1/4,ชฟ.1/3
สอค.2/1,สอต.2/1
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31041002 ---------//
มอค.1/1
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------- 31041002 -------------//
มอค.1/1
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------------ 31041002 ------------------//
มอต.1/1
โฮมรูม
//------------------ 31042208 ------------------//
มอต.2/2
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31042008 ---------//
สอต.2/1,สอค.2/1
//--------- 21042115 ---------//
ชฟ.1/2,ชฟ.1/1
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


(นายวุฒิพงษ์ สมใจ)
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง


(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


(นายภูวดล มิ่งขวัญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ