คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2557
ชื่อผู้สอนนายสุริยันต์   พรหมคช
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ , เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2104-5001โครงการ4(4)4
3100-0106นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์3(4)4
3104-1002เครื่องวัดไฟฟ้า2(3)12
3104-2008การส่งและจ่ายไฟฟ้า3(3)6
3104-2103โรงต้นกําลังไฟฟ้า2(2)2


 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  24  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31041002 -------------//
มอต.1/3
//------------- 31041002 -------------//
มอค.1/1
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 31042103 ---------//
มอต.2/1
//------------- 31041002 -------------//
มอต.1/2
//------------- 31041002 -------------//
มอต.1/1
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31042008 -------------//
สอต.2/1
กิจกรรม
กิจกรรม
//------------------ 31000106 ------------------//
มอค.2/1
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 31042008 -------------//
สอค.2/1
//------------------ 21045001 ------------------//
ชฟ.3/3
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


       (นายวุฒิพงษ์  สมใจ)
    หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง           (นายบัญชา  ปัญญามงคล)
    หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   (นายหยาด  พลตรี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
          ผู้อำนวยการ