คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2558
ชื่อผู้สอนนางกฤษณา   จันทร์เทศ
ตำแหน่งครูชำนาญการ คศ.2
วุฒิการศึกษาบธ.ม. บริหารธุรกิจ
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2200-1007พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น2(3)15
2201-2103การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี3(4)4
2203-2005พิมพ์ประยุกต์3(5)5
3203-2010พิมพ์ดีดขั้นผลิตด้วยคอมพิวเตอร์3(4)8
 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  8  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 22032005 -------------//
พบ.2/2
พบ.1/1
//--------- 22001007 ---------//
พบ.1/4
//--------- 32032010 ---------//
มบบ.2/1
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22001007 ---------//
พบ.1/2
//--------- 22001007 ---------//
พบ.1/3
//--------- 22032005 ---------//
พบ.2/2
//--------- 32032010 ---------//
มบบ.2/2
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32032010 ---------//
มบบ.2/1
//--------- 22012103 ---------//
พบ.2/2
กิจกรรม
กิจกรรม
พค.1/3
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พบ.1/4 พบ.1/3
//--------- 22001007 ---------//
พบ.1/1
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22012103 ---------//
พบ.2/2
//--------- 22001007 ---------//
พค.1/3
พบ.1/2
//--------- 32032010 ---------//
มบบ.2/2
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


(นางปิยวรรณ ชวลิต)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


(นายยุทธนา ม่วงเขียว)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


(นายภูวดล มิ่งขวัญ)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ