คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2557
ชื่อผู้สอนนางกฤษณา   จันทร์เทศ
ตำแหน่งครูชำนาญการ คศ.2
วุฒิการศึกษาบธ.ม. บริหารธุรกิจ
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานการเงิน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2201-2309พิมพ์ดีดขั้นผลิต2(4)8
3000-0201โปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพ3(4)4
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ2(2)4
2200-1006พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น2(3)12
2202-2008การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย3(4)4


 จำนวนชั่วโมงสอน  32  ชั่วโมง  ปวช.  28  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22012309 ---------//
พบ.3/1
พบ.1/3 พบ.1/2
//--------- 5622022008 ---------//
พข.1/1
//--------- 22012309 ---------//
พบ.3/3
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30000201 ---------//
สบบ.1/2
//--------- 5622001006 ---------//
พบ.1/4
//--------- 5622022008 ---------//
พข.1/1
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 30000201 ---------//
สบบ.1/2
//--------- 5622001006 ---------//
พบ.1/3
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 22012309 ---------//
พบ.3/3
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 5622001006 ---------//
พบ.1/2
//--------- 5620011002 ---------//
พบ.1/1
พบ.1/4
โฮมรูม
//--------- 22012309 ---------//
พบ.3/1
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 5622001006 ---------//
พบ.1/1
//--------- 5620011002 ---------//
พบ.1/2
พบ.1/1
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม (นางปิยวรรณ  ชวลิต)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี          (นายบัญชา  ปัญญามงคล)
    หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   (นายหยาด  พลตรี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
          ผู้อำนวยการ