คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2558
ชื่อผู้สอนนางกฤษณา   จันทร์เทศ
ตำแหน่งครูชำนาญการ คศ.2
วุฒิการศึกษาบธ.ม. บริหารธุรกิจ
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2200-1006พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น2(3)12
2201-2103การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี3(4)4
2203-2005พิมพ์ประยุกต์3(5)5
2203-2009การพัฒนาบุคลิกภาพ2(3)6


 จำนวนชั่วโมงสอน  27  ชั่วโมง  ปวช.  27  ชั่วโมง  ปวส.  0  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22032005 ---------//
พบ.3/3
//--------- 22012103 ---------//
พบ.3/1
//--------- 22001006 ---------//
พบ.1/3
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22001006 ---------//
พบ.1/1
//--------- 22001006 ---------//
พบ.1/4
//--------- 22032009 ---------//
พบ.3/1
//--------- 22032009 ---------//
พบ.3/3
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 22032005 -------------//
พบ.3/3
พบ.1/3
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22012103 ---------//
พบ.3/1
พบ.1/2
โฮมรูม
พบ.1/1
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22001006 ---------//
พบ.1/2
พบ.1/4 พบ.3/3
พบ.3/1
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


(นางปิยวรรณ ชวลิต)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ว่าที่ ร.ต.(ปิยะ ภูมิภักดิ์)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


(นายหยาด พลตรี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


(นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ