คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2557
ชื่อผู้สอนนางกฤษณา   จันทร์เทศ
ตำแหน่งครูชำนาญการ คศ.2
วุฒิการศึกษาบธ.ม. บริหารธุรกิจ
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานการเงิน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2201-5001โครงการ4(4)4
3200-1003หลักการจัดการ3(3)3
2200-1007พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น2(3)12
2201-2103การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี3(4)4
2203-2005พิมพ์ประยุกต์3(5)5


 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  25  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22001007 ---------//
พบ.1/1
พบ.1/3
//------------- 22032005 -------------//
พบ.2/2
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
พบ.1/2 พบ.1/1
//--------- 32001003 ---------//
สบบ.2/2
//--------- 22032005 ---------//
พบ.2/2
//--------- 22015001 ---------//
พบ.3/1
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 22001007 -------------//
กทท.1/1
กิจกรรม
กิจกรรม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22012103 ---------//
พบ.2/2
สบบ.2/2
โฮมรูม
//--------- 22015001 ---------//
พบ.3/1
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22001007 ---------//
พบ.1/3
//--------- 22012103 ---------//
พบ.2/2
//--------- 22001007 ---------//
พบ.1/2
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


 (นางปิยวรรณ ชวลิต)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี           (นายบัญชา  ปัญญามงคล)
    หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   (นายหยาด  พลตรี)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
          ผู้อำนวยการ