คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2559
ชื่อผู้สอนนางกฤษณา   จันทร์เทศ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาบธ.ม. บริหารธุรกิจ
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตชั่วโมง
2200-1007พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น2(3)12
2201-2103การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี3(4)4
2201-8501 โครงการ4(4)4
2203-2005พิมพ์ประยุกต์3(5)10
3201-8501โครงการ4(4)4
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22012103 ---------//
พบ.2/2
//--------- 22001007 ---------//
พบ.1/1
พบ.1/2
//--------- 22032005 ---------//
พบ.2/4
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22012103 ---------//
พบ.2/2
//--------- 22018501 ---------//
พบ.3/2
//--------- 22001007 ---------//
พบ.1/4
//--------- 32018501 ---------//
มบบ.2/2
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22001007 ---------//
พบ.1/2
พบ.1/1 พบ.1/3
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 32018501 ---------//
มบบ.2/2
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22001007 ---------//
พบ.1/3
//--------- 22018501 ---------//
พบ.3/2
โฮมรูม
//--------- 22032005 ---------//
พบ.2/2
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 22032005 -------------//
พบ.2/2
พบ.1/4
//------------- 22032005 -------------//
พบ.2/4
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)

(นายยุทธนา   ม่วงเขียว)

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

(นายภูวดล  มิ่งขวัญ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ