คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2560
ชื่อผู้สอนนางกฤษณา   จันทร์เทศ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาบธ.ม. บริหารธุรกิจ
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2200-1007พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น1-2-29
2201-2103การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี2-2-38
2203-2005พิมพ์ประยุกต์1-4-310
3201-8501โครงการ*-*-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  27  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22012103 ---------//
พบ.24
//------------- 22001007 -------------//
พบ.11
//--------- 22012103 ---------//
พบ.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22012103 ---------//
พบ.24
//--------- 22012103 ---------//
พบ.22
//------------- 22032005 -------------//
พบ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22032005 ---------//
พบ.24
//--------- 22032005 ---------//
พบ.22
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 32018501 ---------//
มบบ.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 32018501 ---------//
มบบ.22
พบ.24
โฮมรูม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22032005 ---------//
พบ.24
//------------- 22001007 -------------//
พบ.12
//------------- 22001007 -------------//
พบ.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ................................
(นางธิดาวรรณ  สรรพศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ................................
      (นายยุทธนา  ม่วงเขียว)
      หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ................................
   (นายสมาน  สมจริง)
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ................................
      (นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ