คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2559
ชื่อผู้สอนนางกฤษณา   จันทร์เทศ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาบธ.ม. บริหารธุรกิจ
แผนกวิชาแผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่พิเศษเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2200-1007พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น1-2-212
2201-2103การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี2-2-34
2201-8501 โครงการ*-*-44
2203-2005พิมพ์ประยุกต์1-4-310
3201-8501โครงการ*-*-44
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง  จำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก          ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์123456789101112
เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.3012.30-13.3013.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22012103 ---------//
พบ.22
//--------- 22001007 ---------//
พบ.11
พบ.12
//--------- 22032005 ---------//
พบ.24
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22012103 ---------//
พบ.22
//--------- 22018501 ---------//
พบ.32
//--------- 22001007 ---------//
พบ.14
//--------- 32018501 ---------//
มบบ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22001007 ---------//
พบ.12
พบ.11 พบ.13
กิจกรรม
กิจกรรม
//--------- 32018501 ---------//
มบบ.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//--------- 22001007 ---------//
พบ.13
//--------- 22018501 ---------//
พบ.32
โฮมรูม
//--------- 22032005 ---------//
พบ.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
//------------- 22032005 -------------//
พบ.22
พบ.14
//------------- 22032005 -------------//
พบ.24
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม

 

(นางปิยวรรณ  ชวลิต)

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

 

(นายยุทธนา   ม่วงเขียว)

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 

(นายภูวดล  มิ่งขวัญ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

(นายอักษรศิลป์  แก้วมหาวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ